การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10:00 น.
หลวงพ่อพุธ   ฐานิโย

เชิญชม วิดีโอการแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
แสดงธรรมที่หอประชุมใหญ่โรงพยาบาลสงฆ์ 1 ส.ค. 2525

วิดีโอ การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
(ต่อ) และตอบปัญหาธรรม